ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เป็นถนนเพื่อเปิดพื้นที่พัฒนา เมืองแม่สอด รองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การผลิตและส่งออก
  • เป็นโครงข่ายถนนผังเมือง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดย่านเขตเมือง
  • เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

 

 

 759 total views,  1 views today