ประจำเดือน เม.ย. 2562

สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน

ผลงานวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2562               3.604  %

ตามแผนงาน                                                                         3.737  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                     –    %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                    -0.133    %

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม

ผลงานวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 28 30 เมษายน 2562       41.719  %

ตามแผนงาน                                                                          45.092  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                      3.373    %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (เดิม)                                                900 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 202 วัน

นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 13 มิถุนายน 2563

รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง            1,102 วัน

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง                                                            493 วัน

 34 total views,  1 views today