ประจำเดือน มิ.ย. 2561

สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน

ผลงานวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2561                      2.472  %

ตามแผนงาน                                                                          3.145  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                       0.673  %

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม

ผลงานวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561          18.219 %

ตามแผนงาน                                                                         18.389  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                       0.170  %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (เดิม)                                                            900    วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 202 วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง       1,102   วัน

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง                                                                             714    วัน

 172 total views,  1 views today