ประจำเดือน พ.ย. 2562

สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน

ผลงานวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562               3.971  %

ตามแผนงาน                                                                        1.391  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                   2.580    %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                    –     %

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม

ผลงานวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562          55.269  %

ตามแผนงาน                                                                          61.084  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                     5.815    %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                1,192 วัน

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง                                                            286 วัน

 32 total views,  1 views today