ประจำเดือน พ.ย. 2561

สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน

ผลงานวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน  2561                            3.433  %

ตามแผนงาน                                                                          24.497  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                      1.064   %

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม

ผลงานวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน  2561                 24.374  %

ตามแผนงาน                                                                          25.668  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                      1.292     %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (เดิม)                                                900 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 202 วัน

นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 13 มิถุนายน 2563

รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง            1,102 วัน

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง                                                            561 วัน

 142 total views,  1 views today