ประจำเดือน ธ.ค. 2562

สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน

ผลงานวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562               2.704  %

ตามแผนงาน                                                                        2.371  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                   0.333   %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                    –     %

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม

ผลงานวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562           57.973  %

ตามแผนงาน                                                                          63.455 %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                      -5.482  %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                1,192 วัน

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง                                                            255 วัน

 35 total views,  1 views today