ประจำเดือน ก.ย. 2562

สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน

ผลงานวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน  2562               0.457  %

ตามแผนงาน                                                                        0.885  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                    –    %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                   -0.428     %

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม

ผลงานวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน  2562          48.920  %

ตามแผนงาน                                                                          58.628  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                     19.708    %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                1,192 วัน

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง                                                            346 วัน

หมายเหตุ อยู่ระหว่างปรับแผนงานก่อสร้างเนื่องจากขอขยายอายุสัญญา

 35 total views,  1 views today