ประจำเดือน ก.ย. 2560

สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน

ผลงานวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน                                    0.043  %

ตามแผนงาน                                                                          0.043  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                       –         %

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม

ผลงานวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560                 0.509  %

ตามแผนงาน                                                                          0.509  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                       –         %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                              900    วัน

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง                                                   785    วัน

 469 total views,  1 views today