ประจำเดือน ก.พ. 2561

ความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน

ผลงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์                         0.668  %

ตามแผนงาน                                                                          1.551  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                       0.883  %

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม

ผลงานวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561        2.437  %

ตามแผนงาน                                                                          6.331  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                       2.894  %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                                  900    วัน

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง                                                       634    วัน

 242 total views,  1 views today