ประจำเดือน ก.ค. 2562

สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน

ผลงานวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม  2562               0.149  %

ตามแผนงาน                                                                         3.644  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                    –    %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                     3.495     %

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม

ผลงานวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 31 กรกฎาคม  2562          48.033  %

ตามแผนงาน                                                                          56.744  %

เร็วกว่าแผนงาน                                                                       –         %

ช้ากว่าแผนงาน                                                                     8.711    %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (เดิม)                                                1,185 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 7 วัน

นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ 4 กันยายน 2563

เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 11 กันยายน 2563

รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง            1,192 วัน

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง                                                            408 วัน

 34 total views,  1 views today