ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และเทศบาลเมืองแม่สอดได้ยกฐานเป็นเทศบาลนครแม่สอด จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งในชุมชนเมือง เพื่อให้ประชาชนในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงสัญจรไป-มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น และช่วยลดปริมาณจราจรติดขัดในเขตเมืองและเป็นการสนับสนุนโครงข่ายทางที่ดี จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และการขยายตัวของเมือง และกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสวยงาม สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมทางหลวงชนบทต้องสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยก่อสร้างถนนสาย ง2 ง3 ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก


 

 

 805 total views,  1 views today