การดำเนินการโครงการ

ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวงชนบท
สัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ 129/2560 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้รับจ้าง บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด
ผู้ควบคุมงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
โดย นายเวชกร  กุศลปฏิการ  ผู้จัดการโครงการ    โทร. 062-0213545
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง  900 วัน (เดิม)
วันที่แจ้งให้เริ่มงาน วันที่ 8 มิถุนายน 2560
วันที่สิ้นสุดสัญญา

สิ้นสุดสัญญาเดิม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

สิ้นสุดสัญญาใหม่
วันที่ 11 กันยายน 2563
รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 1,192 วัน

เงินค่างานตามสัญญา 450,280,000 บาท

ผังภูมิคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

ผังภูมิคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

ผังภูมิผู้รับจ้างก่อสร้าง

ผังภูมิที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

 1,005 total views,  1 views today