การดำเนินการโครงการ

ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวงชนบท
สัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ 129/2560 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้รับจ้าง บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด
ผู้ควบคุมงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
โดย นายยศ  สุขสโมสร  ผู้จัดการโครงการ    โทร. 081-5367579
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง  900 วัน (เดิม)
วันที่แจ้งให้เริ่มงาน วันที่ 8 มิถุนายน 2560
วันที่สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 (เดิม) ขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 202 วัน
นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 1,102 วัน
เงินค่างานตามสัญญา 450,280,000 บาท

ผังภูมิคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

 

ผังภูมิคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

 

 

ผังภูมิผู้รับจ้างก่อสร้าง

ผังภูมิที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

830 total views, 1 views today